Jaipur Ganga Sheesham Badroon Jali TV Unit

£ 240.00

Dimension: W 90cm x D 50cm x H 60cm